Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта,
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау
Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение)  квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического
и профессионального, послесреднего образования
Мемлекеттік мекеме
Государственный орган

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» (edupvl.gov.kz)

«Управление образования Павлодарской области» (edupvl.gov.kz)

Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын
Место предоставления услуги
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы
–  «Екібастұз қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған №1 лицей-мектебі» ММ
Канцелярия услугодателя
– ГУ «Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей города Экибастуза»
Қызмет құны
Стоимость услуги
тегін
бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
20 минут
20 минут
«Электронды лицензиялау» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»
жоқ
нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы   9 қарашадағы № 632 бұйрығымен бекітілген Стандарттың    9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушының өтініші
– жеке басын куаландыратын құжат көшірмесі;
– білімі туралы диплом көшірмесі;
– біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі;
– қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі;
– бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі (жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);
– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының  2013 жылғы 7 тамыздағы № 323 бұйрығымен бекітілген Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартына сәйкес кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтер (болған жағдайда)
Заявление услугополучателя с приложением необходимых документов, указанных в пункте 9 Стандарта, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 632
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия диплома об образовании;
– копия документа о повышении квалификации;
– копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;
копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории (кроме педагогических работников, перешедших из организации высшего образования и не имеющих квалификационных категорий);
– сведения о профессиональных достижениях (при их наличии)  в соответствии с Правилами проведения и условиями аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, а также с Правилами проведения и условиями аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки РК  от 7 августа 2013 года № 323.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі
Результат оказания госуслуги
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау туралы қолхат
Выдача расписки о приеме документов для прохождения аттестации на присвоение  (подтверждение) квалификационной категории педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.